Soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013

Berikut ini kami bagikan contoh Soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2022/2023 lengkap semua mata pelajaran. PAS atau penilian akhir semester dilakukan untuk mengetahui kemampuan serta pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran selama satu semester.

Salah satu cara peserta didik mempersiapkan diri menghadapi PAS Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah dengan mempelajari contoh soal PAS Kurikulum 2013.

Dengan mempelajari contoh soal PAS Kurikulum 2013 ini, diharapkan peserta didik kelas memiliki gambaran bentuk soal PAS B. Sunda Kelas 8 Semester 1 SMP/MTs Tahun Pelajaran 2022/2023, serta Soal PAS ini merupakan soal PAS terbaru tahun 2022 kurikulum 2013.

PAS Sebagai Penilaian Hasil Belajar Selama 1 Semester

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk penilaian tersebut adalah Penilaian Akhir Semester (PAS). PAS merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar yang materi soalnya diambilkan dari setengah materi dalam satu semester .

PAS menjadi salah satu penilaian hasil belajar selain bentuk penilaian lainnya, seperti Penilaian Ulangan Harian, Penilaian Tugas, dan Penilaian Akhir Semester.

Tujuan Penilaian Akhir Tahun (PAS) secara umum adalah untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik selama setengah semester dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar.

Sedangkan secara khusus, tujuan pelaksanaan PAS adalah sebagai berikut.

  1. Untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama setengah semester.
  2. Untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik selama setengah semester.
  3. Untuk mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik.
  4. Untuk memotivasi peserta didik dalam melakukan perbaikan hasil belajar.
  5. Untuk mendeteksi kebutuhan remidial dan pengayaan peserta didik.

Sedangkan beberapa fungsi dari PAS adalah sebagai berikut.

  1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.
  2. Sebagai umpan balik dalam perbaikan proses pembelajaran.
  3. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
  4. Sebagai evaluasi diri terhadap kinerja peserta didik.
Dibawah ini merupakan contoh soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013, yang bisa bapak/ibu guru donwload secara gratis.

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C, dan D di bawah ini!
 
1. ..... teh sumber energi panas.
A. Panonpoe C. Bentang
B. Bulan D. Bumi
2. Dodol kawentar ti daerah .....
A. Sumedang C. Bandung
B. Garut D. Ciamis
3. Rek iraha indit ka Bandung teh?
Kalimah diluhur kaasup kana kalimah .....
A. Panyambung C. Wawaran
B. Panyeluk         D. Pananya
4. Anu henteu ka asup aturan nulis pupuh nyaeta .....
A. jumlah larik tina hiji pada (bait)
B. jumlah engang (suku kata ) tina tiap padalisan ( larik)
C. sora guru lagu ( purwakanti ) dina tiap padalisan (larik)
D. gaya basa
5. Anu teu ka asup ngaran pupuh nyaeta .....
A. asamarandana C. wirangrong
B. sinom         D. lembang
6. Salah sahiji hal anu kudu diperhatikeun lamun urang jadi panata acara nya eta kudu .....
A. make basa nu bener
B. lemah lembut
C. resep heureuy
D. beuki ngomong
7. Anu kaasup kecap barang nya eta .....
A. gawe C. indit
B. korsi D. miang
8. Bu, abdi ..... atuh bade mios tipayun bilih kasiangan.
Kecap anu merenah pikeun kalimah di luhur nya eta .....
A. permisi         C. bebeja
B. permios D. wawartos
9. Nepangkeun ..... abdi pun Rizki.
A. jenengan         C. nami
B. ngaran D. wasta
10. Kajadian anu istimewa teh disebutna .....
A. informasi C. warta
B. fakta         D. peristiwa
11. ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun, disebutna .....
A. informasi C. fakta
B. warta D. laporan
12. Hiji kajadian atawa hal bisa dijadikeun warta, upama
A. Eta kajadian atawa hal teh dianggap penting pikeun dipikanyaho ku balarea
B. Eta kajadian atawa hal teh dianggap bisa nyumponan kapana-saran balarea
C. A sareng B leureus
D. Eta kajadian atawa hal teh tos dimuat dina media masa
13. Laporan bisa ditepikeun ku urang bisa ku cara .....
A. Lisan C. Tulisan
B. Gambar D. Lisan+Tulisan
14. Basa dina nepikeun laporan kajadian kudu :
A. Kasar C. Kasar+Hormat
B. Lemes D. Lemes+Hormat
15. Laporan kajadian atawa kagiatan anu sok aya dina media sosial sok kusaha .....
A. MC         C. Panata acara
B. Host D. Wartawan
16. Bedana ngadongéng jeung ngalaporkeun kajadian nyaéta dina .....
A. Eusina C. Panutup
B. Bubuka D. Salam bubuka
17. Salian ti faktual laporan kajadian /kagiatan oge kudu .....
A. Subjektif C. Dijieun-jieun
B. Saayana D. Diréka-réka
18. Pek ilo warta di handap!
Sapatu buatan Cibaduyut Bandung boga kasempetan anu kacida gedena pikeun diekspor. Komo deui dina nyanghareupan pasar bebas ASEAN taun 2015 engke. Salah sahiji sababna, lantaran sapatu Cibaduyut ajenna henteu eleh ku sapatu buatan Cina, anu kiwari keur ceuyah di mana-mana.
Eta hal ditetelakeun ku Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Asosiasi Persatuan Sepatu Indonesia (Aprisindo), Betty Brusel, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sepatu Cibaduyut, sawatara waktu kaliwat.

Upama mangrupa hasil paniten (observasi atawa panalungtikan) 5W+1H nyaeta
1.Naon anu dititenan atawa ditalungtikna teh?
2.Di mana nitenana atawa nalungtikna?
3.Kumaha hasilna?
4.Ku naon sababna make dititenan atawa ditalungtik?
5.Saha anu nitenan atawa nalungtik teh?
6.Iraha paniten atawa panalungtikanana?
Susunan 5W+1H anu merenah nyaeta .....
A. 5-1-4-2-6-3 C. 5-1-6-4-2-3
B. 5-1-4-6-2-3 D. 5-1-2-4-6-3
19. Ieu dihandap anu hentu kaasup kana istilah geografi, nyaeta .....
A. pasir C. langit
B. gunung D. kebon
20. Gunung leutik disebutna .....
A. situ         C. geger
B. pasir D. ucing
21. Babasan nu hartina pedit nya eta .....
A. buntut maung C. gede hulu
B. buntut kasiran D. hampang leungeun
22. Paribasa nu hartina orang yang suka ikut campur urusan oranglain adalah .....
A. hayam buruk milu mijah
B. monyet buruk milu mijah
C. lauk buruk milu mijah
D. cacing buruk milu mijah
23. Amis budi hartina .....
A. jalma anu hadé budi, ramah
B. jalma nu sok seuseurian sorangan
C. jalma nu amis kulitna
D. jalma nu sok nulungan batur
24. Paribasaa nu hartina sombong nya eta .....
A. gede sirah
B. heuras genggerong
C. gede hulu
D. miyuni tai
25. Bandung heurin ku .....
A. gunung C. tangtung
B. gedung D. indung
26. ..... ngarangrangan
A. Subang C. Tasikmalaya
B. Garut D. Sumedang
27. Pulo Jawa bakal kaereh ku kulit kuning lilana saumur .....
A. pare C. hirup
B. jagong D. umur
28. Resep cukat-cokot barang batur atau pulang paling, babasab sundana nya eta .....
A. panjang hulu C. panjang suku
B. panjang leungeun D. panjang baraya
29. .....kota hujan
A. Bandung      C. Bogor
B. Bali         D. Balikpapan
30. Orang yang menguasai sesuatu tapi tidak tahu apa manfaatnya, Paribasa sundana nya eta .....
A. cul dogdog tinggal igel
B. lauk buruk milu mijah
C. monyet ngagugulung kalapa
D. asa ditonjok congcot
31. Babasan yang artinya orang yang suka memukul adalah ......
A. hampang birit
B. hampang leungeun
C. beurat birit
D. panjang leungeun
32. Sukapura ngadaun ngora, artiinya .....
A. Bandung akan padat oleh penduduk
B. Tasikmalaya akan ramai
C. Sumedang akan berguguran
D. gunung galunggung akan meletus
33. Mana nu kaasup istilah caturrangga anu bener
A. satria panggung
B. sekar bandung
C. satria kinayungan
D. sekar kinayungan
34. Aya paribasa "cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi .....
A. lebok C. medok
B. tikotok D. legok
35. Kuda yang memiliki kukulinciran di kepalanya disebut .....
A. satria kinayungan
B. sekar panggung
C. sumur bandung
D. caturrangga
36. Anu kaasup paribasa pangjurung laku hade nya eta .....
A. buburu nyatu dupah beas
B. cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
C. cul dogdog tinggal igel
D. mapatahan ngojay ka meri
37. Kade, ulah nepi ka jati ka silih ku .....
A. jengkol         C. junti
B. jeungjing         D. kunti
38. Anu kaasup paribasa wawaran luang nya eta .....
A. buburu nyatu dupah beas
B. cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
C. cul dogdog tinggal igel
D. kudu tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan
39. Anu kaasup paribasa wawaran luang nya eta .....
A. buburu nyatu dupah beas
B. cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
C. cul dogdog tinggal igel
D. kudu tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan
40. Ayakan mah moal meunang .....
A. kancra C. gurame
B. lele         D. lauk emas

Bapak/Ibu Guru bisa mengunduh Soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 diatas melalui link di bawah ini 

Demikian yang dapat dibagikan mengenai contoh Soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013. Semoga bermanfaat.

Post a Comment for "Soal PAS B. Sunda Kelas 8 SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013"